Preskocit navigáciu

Kompletná ponuka pre rok 2019


Kompletná ponuka pre rok 2019

Boj zblízka

Kurz FIGHT ABSOLVENT- trvanie 14 dní, počet cvičiacich max. 30.
- základný kurz boja zblízka prvého stupňa, ktorý je základom na vyššie stupne kurzov - stupeň cvičiteľa a  na stupeň inštruktora. Kurz je zameraný na základné techniky boja zblízka bez použitia zbraní a noža. Absolvent po ukončení kurzu môže asistovať pri výcviku cvičiteľovi, alebo inštruktorovi, ale nemá oprávnenie samostatne viest výcvik. Absolventi dostávajú po úspešnom ukončení kurzu osvedčenie ABSOLVENT.

Vstupný profil: kurz je určený pre príslušníkov OS SR, ktorí majú kladný prístup k bojovým umeniam, nikdy v minulosti neabsolvovali kurz boja zblízka v CV Lešť a majú predpoklady na výcvik jednotiek v rámci OS SR.

Kurz FIGHT CVIČITEĽ - trvanie 21 dní, počet cvičiacich max. 20.
- kurz je zameraný na techniky boja zblízka so zbraňami (samopal ,pištoľ ,palica, nôž )  a nácvik modelových situácii. Cvičiteľ po ukončení kurzu je asistentom pre inštruktora ale nemá oprávnenie samostatne viesť výcvik. Po úspešnom ukončení kurzu získa osvedčenie CVIČITEĽ.

Vstupný profil: kurz je určený pre PrV OS SR, ktorí absolvovali kurz FIGHT ABSOLVENT.

Kurz FIGHT INŠTRUKTOR - 21 dní, počet cvičiacich max. 20.
- počas kurzu sú cvičiaci hodnotení z vedenia hodín boja zblízka, učia sa zvládať a vytvárať rôzne modelové situácie, ktoré môžu nastať počas plnení bojových úloh. Inštruktor po kurze ovláda všetky témy boja zblízka po praktickej a teoretickej stránke a je oprávnený viesť samostatne výcvik boja zblízka. Po úspešnom ukončení kurzu získa osvedčenie INŠTRUKTOR.

Vstupný profil: kurz je určený pre PrV OS SR, ktorí absolvovali kurz CVIČITEĽ.

Odborný stupeň IMZ - 2-5 dní
- vedené formou semináru, kde sú prizvaní odborníci boja zblízka aj z iných rezortov. Tento seminár vedie pozvaný externý inštruktor, alebo Inštruktor z CV- Lešť.. Inštruktori si počas seminára rozširujú praktické a teoretické vedomosti v oblasti boja zblízka.

Vstupný profil: vyhradené len pre inštruktorov.

Kurz FIGHT SPECIAL - 5 dní, počet cvičiacich max. 20.
- kurz je vykonaný na základe vyžiadania. Počas kurzu sú cvičiaci oboznámení s modelovými situáciami s prepojením na boj zblízka, s obrannými technikami zo Sa vz. 58, technikami s nožom, sebaobrannými technikami, obrannej streľby s krátkou zbraňou FX a teleskopickým obuškom.

Vstupný profil: kurz je určený pre PrV OS SR a príslušníkov z mimorezortných jednotiek ktorí absolvovali kurz CVIČITEĽ.

Špeciálny strelecký výcvik z krátkej a dlhej zbrane

Základný stupeň ABSOLVENT (COMBAT ABS) – 5 dní počet cvičiacich max. 24.
- základná manipulácia so zbraňou, technika mierenej streľby na krátku a strednú vzdialenosť, základy dynamickej streľby technikou vedenia rýchlej mierenej streľby z miesta a zo zastávky na krátku a strednú vzdialenosť. Absolventi dostávajú po úspešnom ukončení kurzu osvedčenie o absolvovaní kurzu.
Výzbroj:   útočná puška (podľa pridelenia – Sa vz. 58/ CZ BREN/ iná - kal 5,56), min. 4 ks zásobníky

               krátka zbraň (podľa pridelenia – Pi vz. 82/ Pi Glock/ Pi CZ P09), minimálne 2 ks zásobníky

Munícia:             na osobu pre zbraň Sa vz. 58/ CZ BBREN/ iná - kal 5,56    400 ks  Nb 7,62-43/ 5,56 mm

                          na osobu pre zbraň Pi vz. 82/Glock/CZ P-09    400 ks      Nb 9 mm Makarov/ Luger

Vstupný profil: Kurzu sa môže zúčastniť profesionálny vojak s dosiahnutým hodnotením zo streleckej prípravy podľa Vševojsk-4-2 známkou VÝBORNE a DOBRE, ktorí sú predurčení na výcvik jednotiek v rámci OS SR v tematike dynamickej streľby.Odborný stupeň INŠTRUKTOR (COMBAT INS) - 20 dní počet cvičiacich 16.
- odborná príprava jednotlivca na metodické vedenie výcviku v tematike dynamickej streľby, rozdelená na dve na seba nadväzujúce etapy. Zdokonaľovacia etapa v trvaní dvoch týždňov je zameraná na zvládnutie manipulácia so zbraňou pod stresom, základov dynamickej streľby technikou vedenia pudovej streľby z miesta a streľby za pohybu, techniky vedenia dynamickej streľby spoza bariér, taktika streľby vo dvojici a vedenie boja pod stresom. Etapa je ukončená súborom testov, ktorých zvládnutie a vhodné metodicko-psychologické predpoklady umožnia frekventantovi pokračovať vo výcviku v pedagogicko-metodickej etape. Táto časť v trvaní dva týždne je zameraná na zásady vedenia efektívnej streľby počas boja (BSA drill), streľba pri riešení krízových situácií, metódy vedenia výcviku jednotlivca a skupiny v tematike dynamickej streľby, špecifické drillové strelecké cvičenia, taktické zásady vedenia boja a mentálna príprava jednotlivca v streleckom výcviku. Kurz môže byť absolvovaný až po absolvovaní základného stupňa. Absolventi dostávajú po úspešnom ukončení kurzu osvedčenie o získaní triednosti INŠTRUKTOR.
Výzbroj:           útočná puška (podľa pridelenia – Sa vz. 58/ CZ BREN/ iná - kal 5,56), min. 4 ks zásobníky

                        krátka zbraň (podľa pridelenia – Pi vz. 82/ Pi Glock/ Pi CZ P09), minimálne 3 zásobníky

Munícia:             na osobu pre zbraň Sa vz. 58/ CZ BBREN/ iná - kal 5,56    1200 ks  Nb 7,62-43/ 5,56 mm

                          na osobu pre zbraň Pi vz. 82/Glock/CZ P-09    1200 ks      Nb 9 mm Makarov/ Luger

Vstupný profil Kurzu sa môže zúčastniť absolvent kurzu špeciálneho streleckého výcviku kvalifikačný stupeň ZÁKLADNÝ (COMBAT ABS, ktorý je predurčení na výcvik jednotiek v rámci OS SR v tematike dynamickej streľby.

Taktika malých peších jednotiek v zastavaných oblastiach INF CQB - odborný výcvik tímov – 10 dní, počet cvičiacich max 16 (4 taktické tímy).
- kurz je zameraný na špecifickú oblasť vedenia boja v budovách (CQB) malou taktickou jednotkou (štvorčlenný tím). Výcvik zahŕňa základnú manipulácia so zbraňou a streleckú prípravu špecifických režimov streľby (drily CQB), základné techniky vstupu jednotlivcov do miestností, taktické princípy vedenia boja malou taktickou jednotkou (štvorčlenný tím), zladenie pohybu a ostrej streľby so zameraním na boj v uzavretých priestoroch (čistenie miestností) v rozsahu vedenia streľby v 360°, postupné odovzdávanie úsilia v tímoch do stupňa družstvo počas prepátravania budovy. Absolventi dostávajú po úspešnom ukončení kurzu osvedčenie o absolvovaní kurzu.
Výzbroj:           útočná puška (podľa pridelenia – Sa vz. 58/ CZ BREN/ iná - kal 5,56), min. 3 ks zásobníky

Munícia:             na osobu pre zbraň Sa vz. 58/ CZ BBREN/ iná - kal 5,56   

                                                      200 ks  Nb 7,62-43-RD/ 5,56 mm Special ammo FRANGIBLE

                                               300 ks  Nb 7,62-43       / 5,56 mm Special ammo FRANGIBLE                          80 ks    Nb 7,62-43-CV/ 5,56 mm CV Cvičná


Vstupný profil: Veliteľ družstva, veliaci poddôstojník čaty, veliteľ čaty mechanizovaných rôt, alebo príslušník mechanizovaných jednotiek zodpovedný za odbornú prípravou v tematike CQB, podľa možností absolvent špeciálneho streleckého výcviku organizovanej CV Lešť. Priorita je 4-členný tím od jednej jednotky.

SHOOTING IMZ

Taktická streľba s využitím bariér a neštandardných pozícií - odborný výcvik jednotlivca – 2 dni počet cvičiacich max.24.
- odborná manipulácia so zbraňou, neštandardné polohy pri streľbe, technika dynamickej streľby s využitím bariér a atypických krytov prevažne urbanistického charakteru, taktické zásady vedenia boja za krytom v závislosti od vzdialenosti pri kontakte a činnosť po kontakte. Podmienkou účasti na kurze je zvládnutie streleckých zručností špeciálnej streleckej prípravy v rozsahu "Špeciálny strelecký výcvik z krátkej a dlhej zbrane - základná etapa. Absolventi získajú osvedčenie o účasti na kurze.
Výzbroj:           útočná puška (podľa pridelenia – Sa vz. 58/ CZ BREN/ iná - kal 5,56), min. 3 ks zásobníky

                        krátka zbraň (podľa pridelenia – Pi vz. 82/ Pi Glock/ Pi CZ P09), minimálne 2 zásobníky

Munícia:             na osobu pre zbraň Sa vz. 58/ CZ BBREN/ iná - kal 5,56    400 ks  Nb 7,62-43/ 5,56 mm

                          na osobu pre zbraň Pi vz. 82/Glock/CZ P-09    250 ks      Nb 9 mm Makarov/ Luger

Vstupný profil: môžu sa zúčastniť absolventi kurzov špeciálnej streleckej prípravy min. základná etapa (COMBAT ABS), alebo PrV hodnotení známkou 1,2, zo streleckej prípravy, ktorí zvládajú rýchlu mierenú streľbu v dynamickom režime v rozsahu základného kurzu COMBAT ABS.

 Taktická streľba z vozidla a pri vozidle

- odborný výcvik jednotlivca a osádky vozidla - 2 dní počet cvičiacich max 24. - odborná manipulácia so zbraňou, vedenie streľby zo stojaceho vozidla, vedenie streľby s využitím vozidla ako kryt, taktické zásady vedenia boja pri náhlom kontakte a pri nútenom opustení vozidla, zosúladenie osádky vozidla počas streľby pri nútenom opustení vozidla, Podmienkou účasti na kurze je absolvovanie kurzu „taktickej streľby s využitím bariér a neštandardných pozícií“. Absolventi získajú osvedčenie o účasti na kurze.
Výzbroj:           útočná puška (podľa pridelenia – Sa vz. 58/ CZ BREN/ iná - kal 5,56), min. 3 ks zásobníky

                        krátka zbraň (podľa pridelenia – Pi vz. 82/ Pi Glock/ Pi CZ P09), minimálne 2 zásobníky

Munícia:             na osobu pre zbraň Sa vz. 58/ CZ BBREN/ iná - kal 5,56    400 ks  Nb 7,62-43/ 5,56 mm

                          na osobu pre zbraň Pi vz. 82/Glock/CZ P-09    150 ks      Nb 9 mm Makarov/ Luger

Vstupný profil: môžu sa zúčastniť absolventi kurzov špeciálnej streleckej prípravy odborná etapa Inštruktor (COMBAT INS), alebo PrV, ktorí absolvovali IMZ Taktická streľba  s využitím bariér a neštandardných pozícii.

Taktická streľba v skupine

- odborný výcvik tímu (dvoj až štvorčlenný tím) 3-5 dní počet cvičiacich max 20.
- odborná manipulácia so zbraňou, taktické zásady vedenia boja tímom, spolupráca dvojčlenného, štvorčlenného a šesťčlenného tímu, zladenie pohybu a ostrej streľby tímom, vzájomné krytie, velenie a riadenie pri kontakte a činnosť po kontakte. Podmienkou účasti na kurze je zvládnutie streleckých zručností špeciálnej streleckej prípravy v rozsahu "Špeciálny strelecký výcvik z krátkej a dlhej zbrane - základná etapa." Absolventi získajú osvedčenie o účasti na kurze.
Výzbroj:           útočná puška (podľa pridelenia – Sa vz. 58/ CZ BREN/ iná - kal 5,56), min. 4 ks zásobníky

Munícia:             na osobu pre zbraň Sa vz. 58/ CZ BBREN/ iná - kal 5,56    600 ks  Nb 7,62-43/ 5,56 mm

                                                                                                        120 ks      Nb 7,62-43-CV / 5,56 mm-CV

Vstupný profil: môžu sa zúčastniť absolventi kurzov špeciálnej streleckej prípravy min. základná etapa (COMBAT ABS), alebo PrV hodnotení známkou 1,2, zo streleckej prípravy, ktorí zvládajú rýchlu mierenú streľbu v dynamickom režime v rozsahu základného kurzu COMBAT ABS.


Technika streľby a manipulácia so zbraňou po zranení

- odborný výcvik jednotlivca– 2 dní počet cvičiacich max 20.
- odborná manipulácia so zbraňou pri zranení, techniky tasenia a nabitia zbrane pri zranení, prebitie a odstraňovanie porúch pri zranení. Podmienkou účasti na kurze je zvládnutie streleckých zručností špeciálnej streleckej prípravy v rozsahu "Špeciálny strelecký výcvik z krátkej a dlhej zbrane - základná etapa." Absolventi získajú osvedčenie o účasti na kurze.
Výzbroj:           útočná puška (podľa pridelenia – Sa vz. 58/ CZ BREN/ iná - kal 5,56), min. 3 ks zásobníky

                        krátka zbraň (podľa pridelenia – Pi vz. 82/ Pi Glock/ Pi CZ P09), minimálne 2 zásobníky

Munícia:             na osobu pre zbraň Sa vz. 58/ CZ BBREN/ iná - kal 5,56    100 ks  Nb 7,62-43/ 5,56 mm

                          na osobu pre zbraň Pi vz. 82/Glock/CZ P-09    100 ks      Nb 9 mm Makarov/ Luger


Vstupný profil: môžu sa zúčastniť výlučne absolventi kurzov špeciálnej streleckej prípravy min. základná etapa (COMBAT ABS).

Obranná streľba z krátkej zbrane

- odborný výcvik jednotlivca – 2 dní počet cvičiacich max 20.
- odborná manipulácia so zbraňou, technika dynamickej streľby na extrémne krátku (kontaktnú) vzdialenosť, taktické zásady vedenia boja pri nečakanom kontakte a činnosť po kontakte. Techniky tasenia zbrane zo skrytého nosenie. Podmienkou účasti na kurze je zvládnutie streleckých zručností špeciálnej streleckej prípravy v rozsahu "Špeciálny strelecký výcvik z krátkej a dlhej zbrane – základná etapa." Absolventi získajú osvedčenie o účasti na kurze.
Výzbroj:           krátka zbraň (podľa pridelenia – Pi vz. 82/ Pi Glock/ Pi CZ P09), minimálne 2 zásobníky

Munícia:             na osobu pre zbraň Pi vz. 82/Glock/CZ P-09    400 ks      Nb 9 mm Makarov/ Luger


Vstupný profil: môžu sa zúčastniť výlučne absolventi kurzov špeciálnej streleckej prípravy min. základná etapa (COMBAT ABS).

Základné preškolenie manipulácie a streľby pre špecifický typ zbrane

- odborný výcvik jednotlivca (podľa typu zbrane) – 1-2 dní počet cvičiacich max 20.
- manipulácia so zbraňou, konštrukcia zbrane, základy vedenia streľby v režimoch dynamickej streľby so zameraním na vyváženosť presnosti a rýchlosti streľby z daného typu zbrane. Preškolenie je vykonávané na: Brokovnica, Glock, samopal HK MP5, útočná puška s optickými zameriavačmi. Absolventi získajú osvedčenie o účasti na kurze.
Výzbroj:           Podľa špecifikácie na vykonanie kurzu - minimálne 2 zásobníky

Munícia:             Podľa špecifikácie na vykonanie kurzu


Vstupný profil: pre PrV so zavedeným zbraňovým systémom

Kurz ostreľovača

Odborný výcvik jednotlivca „SNIPER FULL“ – 25 výcvikových dní (200 výcvikových hodín), počet cvičiacich max 20. pocet municie  na osobu 400ks,cvicna 20 ks.

Po úspešnom absolvovaní kurzu, priebežných testov a záverečnej skúšky, získa cvičiaci certifikát absolventa, alebo certifikát absolventa na úrovni „cvičiteľ“. Cieľom kurzu je naučiť a zdokonaliť cvičiacich v manipulácii so zbraňou,  streľbe  na krátku a dlhú vzdialenosť v teréne a v zastavanom území, v plnení úloh s celkovou analýzou úlohy a zvládaní psychologických aspektov súvisiacich s danou funkciou. ) a  tým im vytvoriť predpoklady pre ďalší odborný a kariérny rast. Základná teória- Náuka o zbrani, Balistika, Zásady presnej streľby, Strelecká príprava, Topografická príprava, Taktická príprava, Psychologická príprava, Zdravotná príprava, Ženijná príprava, Prieskum, Zahladzovanie stôp.

Vstupný profil: Kurzu sa môže zúčastniť profesionálny vojak (ďalej len “PrV”) vo funkcii ostreľovač, starší ostreľovač a ostreľovač špecialista, PrV u ktorého je pravdepodobné ustanovenie do funkcie ostreľovač, po úspešnom absolvovaní vstupného preskúšania.

 

Špecifický výcvik na vyžiadanie pre funkciu ostreľovač „SNIPER MENTORING“

Dĺžka kurzu, počet cvičiacich a materiálno technické vybavenie bude spresnené na základe dohovoru medzi žiadateľom a inštruktorom.

 

Cieľ výcviku – výcvik bude vykonávaný v zastavanej oblasti a v otvorenom priestore. Program bude pripravený na základe požiadaviek žiadateľa.

   


Taktický kurz „CQB BREACHING“ násilné prekonávanie vstupov do budov

- odborný výcvik jednotlivca – 2 dní, počet cvičiacich 16.
- Základné techniky prekonávania vstupných otvorov, mechanickým, balistickým a explozívnym spôsobom. Metódy násilného prekonania dverí mechanickým a balistickým spôsobom. Špecifika streľby z brokovnice pre potreby Breachingu. Zladenie taktiky útočného teamu a breachera so zameraním na násilné prekonanie vstupných dverí, okna alebo vytváranie nových vstupných bodov pre útočné tímy. Personálne obsadenie kurzu taktiky – odporúčaný je 4-členných tím od jednej jednotky. Absolventi získajú osvedčenie o účasti na kurze.

Vstupný profil: Podmienkou účasti na kurze je zvládnutie tematiky taktiky CQB malej jednotky (štvorčlenný tím) v rozsahu základnej etapy kurzu (INF CQB BASIC). Odporúčané funkcie - Veliteľ družstva, veliaci poddôstojník čaty, veliteľ čaty mechanizovaných rôt, alebo príslušník mechanizovaných jednotiek zodpovedný za odbornú prípravou v tematike CQB.

Alternatívne spôsoby vrtuľníkového vysadenia z trenažéra Jakub Koloseum Lanový, Nelanový (HELL)

Základný stupeň - 5 dní pre lanový a nelanový výcvik, počet cvičiacich max 25.
- nácvik zručnosti pri vysadení pomocou statického lana a hrubého lana (fast rope) z vrtuľníka z prízemnej výšky.  Kurz na vyžiadanie.

Vstupný profil: pre PrV ktorí sú predurčení pre daný typ vysadenia.

Kurzy HEIGHT WORK

Základný a preškoľovací kurz práce vo výškach nad voľnou hĺbkou – A, A1

Základný stupeň ABSOLVENT - 5 dní, počet cvičiacich max 15.
- základný stupeň vzdelávania pre pracovníkov vo výškach a nad voľnou hĺbkou podľa vyhlášky 147 Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny. Kurz je ukončený získaním certifikátu odbornej spôsobilosti pracovníka vo výške pre potreby MO SR po dobu jedného roka.

Vstupný profil: pre PrV, ktorí sú predurčení pre daný typ špecializovanej činnosti.

Preškoľovací (udržiavací) kurz - 2 dni, počet cvičiacich max 15.
- aktualizačná odborná príprava pre pracovníkov vo výškach podľa vyhlášky 147 Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny. Preškolenie je ukončené predĺžením platnosti certifikátu odbornej spôsobilosti pracovníka vo výške pre potreby MO SR na jeden rok.

Vstupný profil: pre PrV, ktorým končí platnosť certifikátu odbornej spôsobilosti.


Kurz práce vo výškach nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej techniky – B,B1
Kvalifikačný stupeň ABSOLVENT – 5 dní, počet cvičiacich max 15.
- teoretické prednášky a praktický nácvik lezeckých činností spojených s problematikou práce vo výškach a vstupov do budov pomocou špeciálnej lanovej techniky. Kurz je ukončený získaním certifikátu odbornej spôsobilosti špecialistu vo výške pre potreby MO SR po dobu jedného roka.

Vstupný profil: pre PrV, zo špeciálnych, výsadkových, prieskumných jednotiek, VP, ktorí sú predurčení pre daný typ špecializovanej činnosti.

Preškoľovací (udržiavací) kurz - 2 dni, počet cvičiacich max 15.
- aktualizačná odborná príprava pre pracovníkov vo výškach, praktický nácvik lezeckých činností a zručností spojených s problematikou práce vo výškach, nad voľnou hĺbkou a vstupov do budov pomocou špeciálnej lanovej techniky. Kurz je ukončený predĺžením platnosti certifikátu odbornej spôsobilosti pracovníka vo výške pre potreby MO SR na jeden rok.

Vstupný profil: pre PrV, ktorým končí platnosť certifikátu odbornej spôsobilosti.


Výcvik v horách
- účelový kurz lezenia a prekonávania horských prekážok – rozdelený na etapy:

Základný lezecký výcvik ROCK - 10 dní počet cvičiacich max 8.
- určený pre začiatočníkov, ktorého cieľom je naučiť cvičiacich základné činnosti a zručnosti spojené s využitím horolezeckých techník a horolezeckého materiálu pri plnení rôznych úloh na trenažéri Jakub Climbing a v skalnom teréne „ BRALCE. Kurz je ukončený praktickou skúškou a úspešným absolventom je odovzdané osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Vstupný profil: kurz je určený pre PrV z jednotiek, u ktorých je predpokladané nasadenie v skalnom, resp. horskom teréne. Podmienkou je výborná fyzická kondícia.

Pokročilý lezecký výcvik MOUNTAIN SUMMER - 10 dní počet cvičiacich max 8.

- kurz je určený pre PrV z jednotiek, u ktorých je predpokladané nasadenie v skalnom, resp. horskom teréne. Po úspešnom ukončení kurzu sú absolventi schopní samostatne a bezpečne pracovať v skalnom a horskom teréne s použitím horolezeckých techník a improvizovaných spôsobov lezenia. Kurz je ukončený praktickou skúškou a úspešným absolventom je odovzdané osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Vstupný profil: pre PrV, ktorí úspešne absolvovali základný lezecký výcvik. Kurz sa začína vstupnou skúškou, ktorej úspešné absolvovanie je podmienené prijatím do kurzu.


Základný výcvik činnosti v teréne ohrozenom lavínami – AVALANCHE BASIC - 5 dní počet cvičiacich max 10.
- určený pre začiatočníkov. Cieľom je naučiť cvičiacich základné činnosti a zručnosti spojené s lavínovým prístrojom, prácu so lavínovou sondou a lopatkou. Formou prednášky bude rozoberaná problematika druhy lavín a štruktúry snehov a podmienky pre vznik lavín. Cvičiaci dostávajú po ukončení kurzu osvedčenie o absolvovaní.

Vstupný profil: pre všetkých PrV, pracovníkov MO SR, ktorí sa pohybujú v lavínovom teréne. 

Pokročilý lezecký výcvik MOUNTAIN WINTER  5 dní počet cvičiacich max 10.

- kurz je určený pre PrV z jednotiek, u ktorých je predpokladané nasadenie v skalnom, resp. horskom teréne v zimných podmienkach. Po úspešnom ukončení kurzu sú absolventi oboznámený  s bezpečným  používaním  materiálu a výstrojom v zimnom období, pohyb v mačkách a snežniciach, brzdenie  pádov v strmom teréne, využívať základné techniky lezenia s pomocou čakanov, zvládať prácu s lavínovou výbavou a pohybovať sa v lavínovom teréne.

Kurz je ukončený odovzdaním osvedčenia o absolvovaní kurzu.

Vstupný profil: pre PrV, ktorí úspešne absolvovali základný lezecký výcvik. Kurz je úvodom pre ďalšie pôsobenie v horskom prostredí v zimnom období.


Potápačsko – taktický výcvik s použitím otvoreného a uzavretého potápačského systému ( CCR) FROGS

Otvorený potápačský systém:

Kurz pre začiatočníkov - potápačov základný / AQUA Basic - 10 dní, počet cvičiacich max 8.
- je to základný takticko-potápačský kurz pre všetky silové zložky. Absolventi získajú základné zručnosti a vedomosti s používania potápačského prístroja a sú schopný plniť jednoduché úlohy pod vodnou hladinou. Po úspešnom ukončení kurzu absolventi získajú osvedčenie o absolvovaní kurzu a po zaregistrovaní v medzinárodnej databáze je platnosť trvalá v celom svete.

Vstupný profil: kurz je určený pre všetkých zdravotne spôsobilých s platnou zdravotnou prehliadkou, ktorí sú ustanovení a predurčení plniť úlohy potápačov, záchranárov -  ktorí pôsobia aj v vodnom prostredí a špecialistov – keď ich plnenie úloh vyžaduje aj pobyt pod vodnou hladinou.

Účelové kury pre špecialistov – potápačov pokročilý / AQUA Advance– 5 dní, počet cvičiacich max 8.
- je to pokračovanie základného takticko-potápačského kurzu pre všetky silové zložky podľa požiadaviek na špecializáciu a to : noc, ľad, hĺbka, navigácia, vyhľadávanie (aj detektorom)  , vyzdvihovanie,  používanie komunikačných prostriedkov pod hladinou, vyloďovanie pod taktickým námetom, vysadzovanie a vyzdvihovanie- loď a vrtuľník. Absolventi získajú zručnosti a vedomosti na vykonávanie zložitých úloh pod vodnou hladinou. Po úspešnom ukončení kurzu absolventi získajú osvedčenie o absolvovaní kurzu a po zaregistrovaní v medzinárodnej databáze je platnosť trvalá v celom svete.

Vstupný profil: kurz je určený pre všetkých zdravotne spôsobilých, ktorí už úspešne absolvovali základný kurz potápačov.

Uzavretý potápačský systém ( CCR) F.R.O.G.S. :

Účelový kurz pre špecialistov - potápačov základný/ AQUA F.R.O.G.S. Basic - 10 dní, počet cvičiacich max 8.
- je to základný takticko-potápačský kurz pre príslušníkov OS SR a ÚOU. Absolventi získajú základné zručnosti a vedomosti s používania uzavretého potápačského prístroja a sú schopný plniť jednoduché úlohy pod vodnou hladinou. Po úspešnom ukončení kurzu absolventi získajú trvalo platné osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Vstupný profil: kurz je určený pre všetkých zdravotne spôsobilých s platnou zdravotnou prehliadkou s prihliadnutím na citlivosť tkanív na používanie 100 % O² a ktorí absolvovali úspešne minimálne základný kurz / Basic pre potápačov s otvoreným okruhom.

Účelový kurz pre špecialistov - potápačov pokročilý/ AQUA F.R.O.G.S. Advance - 5 dní, počet cvičiacich max 8.
- je to pokračovanie základného takticko-potápačského kurzu s uzavretým okruhom pre príslušníkov OS SR podľa požiadaviek na špecializáciu a to : noc, ľad, hĺbka, navigácia, vyhľadávanie (aj detektorom)  , vyzdvihovanie,  vyloďovanie pod taktickým námetom, vysadzovanie a vyzdvihovanie- loď a vrtuľník. Absolventi získajú zručnosti a vedomosti na vykonávanie zložitých úloh pod vodnou hladinou pomocou uzavretého potápačského okruhu. Po úspešnom ukončení kurzu absolventi získajú trvalo platné osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Vstupný profil: kurz je určený pre všetkých zdravotne spôsobilých s platnou zdravotnou prehliadkou s prihliadnutím na citlivosť tkanív na používanie 100 % O² a ktorí absolvovali úspešne minimálne základný kurz / AQUA Basic F.R.O.G.S. pre potápačov s uzavretým okruhom.

Kurz protipovodňovej záchrany
- základný výcvik jednotlivca – 5 dní, počet cvičiacich max 30.
- príprava príslušníkov OS SR pre spoluprácu s HaZZ pri povodňovej záchrane. Obsahom kurzu sú teoretické a praktické prednášky v tematike legislatíva pre PPZ, výstroj, vybavenie a technika pre PPZ, systémy protipovodňových bariér, budovanie protipovodňových bariér vrecovaním , budovanie improvizovaných protipovodňových bariér, budovanie protipovodňových vodou plniteľných bariér WW – A3, budovanie montovaných protipovodňových bariér Eur 125, záchrana topiaceho sa a pravidlá prvej pomoci, spôsoby využitia malých plavidiel pri protipovodňových prácach, ošetrovanie, nakladanie a preprava protipovodňového materiálu. Po úspešnom ukončení kurzu absolventi získajú osvedčenie o absolvovaní kurzu, ktoré je platné v rámci OS SR a je trvale platné.

Vstupný profil: pre PrV, ktorí sú predurčení a boli vybraní pre daný typ špecializovanej činnosti.

Kurz sebazáchovy pri násilnom odlúčení od jednotky - SERE úroveň A,B,

SERE "A" - odborný výcvik určených špecialistov – 1 deň. Neobmedzený počet cvičiacich.
- formou prednášok vysvetliť a objasniť základné postupy procesov osobnej záchrany, prežitia, úniku a odolávania v násilnom zadržiavaní. Absolventi po úspešnom ukončení kurzu si zapíšu výcvik do    ISOPREP-u  platnosť kurzu je 4 roky.

  Vstupný profil: pre PrV, ktorí sú predurčení na plnenie úloh mimo Slovenskej republiky s nízkou mierou ohrozenia.

SERE "B" - odborný výcvik určených špecialistov – 5 dní, počet cvičiacich max. 20.
- formou prednášok a čiastkových nácvikov v stanovených problematikách vysvetliť a objasniť základné postupy procesov osobnej záchrany, prežitia, úniku a odolávania v násilnom zadržiavaní. Absolventi dostávajú po úspešnom ukončení kurzu osvedčenie platnosť kurzu je 4 roky..

Vstupný profil: pre PrV, ktorí sú predurčení na plnenie úloh mimo Slovenskej republiky so strednou mierou ohrozenia.

<

Skočiť na menu
Share