Preskocit navigáciu

Profil verejného obstarávateľa


Dňa 1.7.2013 vstúpila do platnosti novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá ukladá verejným obstarávateľom zverejňovať v profile verejného obstarávateľa vybrané dokumenty z procesu verejného obstarávania.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov :                       Centrum výcviku Lešť

Sídlo :                          962 63 Pliešovce

Štát :                           Slovenská republika

IČO :                          00 804 932

DIČ :                          2021773644

Štatutárny zástupca : Ing. arch. Anton MAŠTALSKÝ - riaditeľ

Telefón št.linka :         +421 45 556 2796

Telefón voj.linka :       +421 960 465 501

Fax :                           +421 960 465 509

e-mail :                      

Bankové spojenie :     Štátna pokladnica

Ćíslo účtu :                 7000167777/8180

IBAN :                         SK 4781800000007000167777

Skočiť na menu


Share