Preskocit navigáciu

Odbor správy majetku štátu a technicko-hospodárskych činností


Odbor správy majetku štátu a technicko-hospodárskych činností (ďalej len „OdSMŠaTHČ“) zodpovedá za výkon správy a evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku, plánovanie, kontrolu a vyhodnocovanie efektívnosti využívania finančných zdrojov, rutinnú a štandardnú údržbu nehnuteľného majetku, spracovávanie podkladov do rozpočtu a sumarizovanie podkladov pre obstarávanie hnuteľného majetku, investičnej výstavby a kontrolnú činnosť vo svojej pôsobnosti. Riadi materiálový manažment na všetkých stupňoch riadenia a prijíma opatrenia na zamedzenie škôd a strát vo svojej pôsobnosti.
Odbor SMŠaTHČ zabezpečuje:
 • údržbu základných fondov ÚŠZV Lešť,
 • hospodárne a efektívne využitie rozpočtu ÚŠZV Lešť,
 • návrh rozpisu rozpočtových prostriedkov, záväzných ukazovateľov, limitov na jednotlivých rozpočtových podpoložkách v súčinnosti s riaditeľmi odborov a vedúcim Ekonomického oddelenia,
 • prideľuje limity finančných prostriedkov záväzné pre zamestnancov poverených s hospodárením s RPP,
 • transparentné verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác s cieľom hospodárneho, efektívneho a účelného využitia finančných zdrojov,
 • riadenie chodu Vojenských kuchýň Slávia a Zábava, racionálne a kvalitné stravovanie vlastných zamestnancov a účastníkov pobytov a realizuje iné zmluvne uzatvorené objednávky,
 • pravidelné a včasné odborné prehliadky skúšky na všetky typy zariadení, ktoré si ich vo svojej prevádzke vyžadujú,
 • bezporuchové zásobovanie energiami, palivami a vodou,
 • kvalitné a úplné zásobovanie materiálom pre osobné používanie, osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami,
 • organizáciu dopravy a zásobovanie potrebným materiálom,
 • ekologicky nezávadné hospodárenie so všetkými druhmi odpadov v zmysle platnej legislatívy,
 • preventívnu protipožiarnu ochranu ÚŠZV Lešť,
 • opravy, údržbu a doplňovanie hnuteľného a nehnuteľného majetku v správe ÚŠZV Lešť,
 • čistotu vnútorných a verejných priestranstiev v objektoch a zariadeniach v správe ÚŠZV Lešť,
 • vedenie účtovníctva ÚŠZV Lešť v projekte SAP, prostredníctvom oddelenia materiálovej učtárne a odborných referentov,
 • vedenie evidencie zmlúv na obstaranie majetku služieb a prác, ich zverejňovanie v centrálnom registri a vykonáva predbežnú finančnú kontrolu pripravovanej finančnej operácie,
 • spracováva a predkladá požiadavky do obranného plánovania za OdSMŠaTHČ.
Uvedené činnosti zabezpečuje OdSMŠaTHČ prostredníctvom nasledujúcich oddelení a skupín:
 • Oddelenie správy majetku, investícií a verejného obstarávania
 • Skupina plánovania a špeciálnych činností
 • Oddelenie materiálovej učtárne
 • Oddelenie hnuteľného majetku a technicko-hospodárskych činností
 • Skupina centrálneho skladu
 • Vojenské kuchyne, (Slávia, Zábava)
 • Oddelenie dopravy
 • Oddelenie prevádzky a údržby nehnuteľného majetku

Skočiť na menu
Share