Preskocit navigáciu

Organizačné oddelenie


Organizačné oddelenie je samostatným oddelením a plní odborné, organizačné a kontrolné úlohy, najmä:
1)      Pripravuje potrebné materiály a podklady pre pracovné porady a rokovania riaditeľa ÚŠZV   Lešť.
2)      Kontroluje a vyhodnocuje plnenie úloh uložených riaditeľom ÚŠZV Lešť na základe prerokovania na pracovných poradách.
3)      Vybavuje závažné a operatívne úlohy z poverenia riaditeľa ÚŠZV Lešť.
4)      Prijíma, eviduje a vybavuje petície, sťažnosti a podnety.
5)      Prejednáva priestupky zamestnancov ÚŠZV Lešť.
6)      V spolupráci s pracoviskom správy registratúry ÚŠZV Lešť zabezpečuje prvotné triedenie registratúrnych  záznamov a zásielok doručených ÚŠZV Lešť a následne ich predkladá riaditeľovi ÚŠZV Lešť na pridelenie.
7)      Spracováva Plán kontrol ÚŠZV Lešť ako súčasť Plánu činností ÚŠZV Lešť na nasledujúci kalendárny rok na základe podkladov vedúcich zamestnancov ÚŠZV Lešť.
8)      Vykonáva a vyhodnocuje kontrolnú činnosť z riadiacej úrovne v zmysle Plánu kontrol ÚŠZV Lešť.
9)      Spracováva a sumarizuje požiadavky do Obranného plánovania za ÚŠZV Lešť na základe predložených požiadaviek od jednotlivých odborov, oddelení a skupín a následne ich predkladá zriaďovateľovi.
10)   Komplexne pripravuje, koordinuje  a realizuje domáce a zahraničné návštevy v ÚŠZV Lešť.
11)   Legislatívne zabezpečuje činnosti v oblasti internej normotvorby.
12)   Vydáva Vnútorný rozkaz riaditeľa ÚŠZV Lešť.
13)   Zabezpečuje ochranu osobných údajov v pôsobnosti ÚŠZV Lešť.
14)   Spracováva podklady do monitorovania stavu plnenia zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov programov programového rozpočtovania MO SR za ÚŠZV Lešť v spolupráci s EOdd. 
15)   Zabezpečuje styk s verejnosťou.
16)   Mediálne propaguje ÚŠZV Lešť.
17)   Spracováva a distribuje reklamné materiály ÚŠZV Lešť.
18)   Pripravuje a realizuje brífingy na úrovni ÚŠZV Lešť.
19)   Spracováva požiadavky do obranného plánovania za OOdd.
20)   Spracováva podklady do Plánu dovoleniek za OOdd.
21)   Spracováva a zverejňuje aktuality na internetovej a intranetovej stránke ÚŠZV Lešť
22)   Administruje internetovú a intranetovú stránku ÚŠZV Lešť v spolupráci so SkBOIaKIS.
23)   Koordinuje a plní úlohy po uvedení ÚŠZV Lešť do pohotovosti a plnej pohotovosti.
24)   Koordinuje a plní úlohy pri krátkodobej evakuácii ÚŠZV Lešť pri hrozbe alebo vzniku krízových situácií.
25)   Spracováva, aktualizuje a vedie dokumentáciu civilnej ochrany obyvateľstva v pôsobnosti ÚŠZV Lešť.
26)   Zabezpečuje tlmočnícku a prekladateľskú činnosť.
27)   Vykonáva právne poradenstvo pre R-ÚŠZV Lešť a vedúcich zamestnancov.
28)   Vydáva právne stanoviská v súvislosti s riešením škôd.
29)   Vydáva právne stanoviská k obchodným zmluvám a postupom verejného obstarávania.
30)   Pripravuje koncepčné materiály rozvoja ÚŠZV Lešť a návrhy zásadných opatrení na ich vykonanie.
31)   Pripravuje materiály predkladané nadriadeným a iným orgánom.
32)   Spracováva služobné hodnotenia profesionálnych vojakov v pôsobnosti OOdd.
33)   Spracováva podklady do Plánu činností ÚŠZV Lešť z úrovne riaditeľa ÚŠZV Lešť.
34)   Spracováva podklady do Plánu obstarávania ÚŠZV Lešť za OOdd.
35)   Získava a spracováva informácie pre činnosť ÚŠZV Lešť z verejne dostupných masovokomunikačných prostriedkov.
36)   Pripravuje znenie zmlúv k využívaniu zariadení ÚŠZV Lešť pre domácich a zahraničných záujemcov a vedie ich evidenciu.
 
 

Skočiť na menu
Share