Preskocit navigáciu

Odbor simulačných technológií


Poslanie         
  • poslaním OdST je poskytnúť intenzívny, realistický, spoločný výcvik, ktorý bude pomáhať pri rozvoji veliteľov a vojakov počas prípravy jednotiek k dosiahnutiu úspechu na modernom bojisku,
  • výcvik realizovať metódou počítačovo podporovaných cvičení a na výcvikovom zariadení živej simulácie,
  • prostredníctvom cvičení brigádnej, prápornej, alebo účelovo zoskupenej úrovne jednotne cvičiť a zlaďovať štáby podľa štandardných operačných postupov,
  • pripravovať, riadiť a vykonávať rozbor cvičení,
  • dozerať na dodržiavanie bojových a výcvikových doktrín,
  • svoje služby poskytovať rezortným aj mimorezortným štábom.
Odbor simulačných technológií bol zriadený Nariadením Ministra obrany SR číslo 9/2008 ako odbor Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť.
 
Štruktúra odboru
 
 odst org
 
 
 
  1. Operačné oddelenie
Oddelenie je zamerané na prípravu, plánovanie, koordináciu a zabezpečenie plnenia úloh počas cvičení konštruktívnej a živej simulácie.
Organizuje koordinačné porady so zástupcom riaditeľstva cvičenia.
Vykonáva súčinnosť pri:
 - určovaní výcvikových úloh,
 - stanovení zoznamu rozhodujúcich úloh výcviku cvičiacej zložky (METL),
 - spracovaní špecifikácií cvičení (EXSPEC).
 - určení výcvikových cieľov výcviku,
 - spracovaní kalendárneho plánu výcviku,
  spracovaní námetov a scenárov cvičení na základe výcvikových úloh a cieľov cvičiacej jednotky.
Koordinuje, v súčinnosti s OS SR, vyčleňovanie opozičnej jednotky (OPFOR), poskytovanie externých pomocníkov vojskových rozhodcov (O/C) a príslušníkov nadriadeného veliteľstva (HICON).
  1. Oddelenie živej simulácie
Oddelenie zabezpečuje inštrumentovaný výcvik s taktickým simulátorom MILES 2000 so zameraním na manévrový výcvik bojových rotných/práporných skupín.
Systém MILES 2000 sa využíva na dvojstranné súperské cvičenia bojových jednotiek pri ktorých cvičiaca jednotka pôsobí proti opozičnej jednotke. Ručné zbrane a bojové vozidlá sú vybavené laserovými žiaričmi ktoré simulujú streľbu. U ručných zbraní je laser iniciovaný strelivom u vozidiel elektrickým odpaľovaním. Cvičiace osoby aj vozidlá (aj nebojové) sú ďalej ustrojené vyhodnocovacím zariadením, ktoré signalizuje zásahy a prenáša údaje o zásahoch, pohybe do vyhodnocovacieho centra EXCON.
Priebeh každého cvičenia je riadený EXCONom a pozorovaný pozorovateľmi – rozhodcami O/C. Oddelenie riadi cvičiace jednotky (BLUEFOR) a opozičné jednotky (OPFOR) počas taktického cvičenia a monitoruje ich činnosť. Sumarizuje, analyzuje, odovzdáva technické podklady do záverečného rozboru - vyhodnotenia (AAR) a odporúčania pre ďalší výcvik.
  1. Oddelenie konštruktívnej simulácie
 Konštruktívna simulácia predstavuje systém a jeho nasadenie prostredníctvom využitia rozsiahlych, komplexných matematických a rozhodovacích modulov a štatistických techník.
Oddelenie s využitím daného štandardného systému konštruktívnej simulácie zavedeného aj vo vyspelých štátoch NATO primárne zabezpečuje, pripravuje a vykonáva jednostranné (jednostupňové a dvojstupňové) a dvojstranné (jednostupňové) veliteľsko-štábne počítačovo podporované cvičenia (CAX) pre veliteľov a štáby útvarov a jednotiek OS SR na taktickom stupni.
Oddelenie pripravuje a podporuje taktiež cvičenia typu CAX pre zložky MV SR ako hasičský a záchranný zbor, zdravotná záchranná služba, polícia, integrovaný záchranný systém a zložky civilnej ochrany pri riešení možných krízových situácii.
Technológia pri riadení počítačovo podporovaných cvičení
Technologické prostriedky, ktoré oddelenie využíva pri počítačovo podporovaných cvičeniach pozostáva z pracovných staníc pre 2D simuláciu boja v reálnom čase s databázou digitálnych terénov, zo staníc s podporou 3D zobrazovania boja, z pracovných staníc pre prácu štábu a komunikačných prostriedkov.
  1. Oddelenie rozhodcov
Oddelenie zabezpečuje výcvik na konštruktívnej a živej simulácii.
Pripravuje, monitoruje a vyhodnocuje priebeh každého cvičenia v spolupráci s vyhodnocovacím centrom EXCON.
Zabezpečuje monitorovanie boja cvičiacej jednotky (BLUEFOR) v súlade s výcvikovými úlohami, cieľmi, scenárom cvičenia, plánom riadenia taktického cvičenia a operačné riadenie opozičnej jednotky (OPFOR).
Zabezpečuje vykonávanie kontroly dodržiavania pravidiel cvičenia (EXPRO) a bezpečnostných opatrení počas výcviku.
Vykonáva neformálne rozbory, záverečná formálne hodnotenia a rozbory cvičiacich zložiek (AAR) k efektívnemu poskytnutiu výcvikovej spätnej väzby.
Sumarizuje elektronické podklady cvičenia v spolupráci s vyhodnocovacím centrom EXCON do komplexného výstupu (THP) pre veliteľstvo cvičiacej jednotky.

Skočiť na menu


Share