Preskocit navigáciu

Odbor špeciálneho výcviku


Hlavnou úlohou Odboru špeciálneho výcviku je výcvik skupín, alebo jednotlivcov pre oblasť boja proti terorizmu a organizovanej kriminalite. Špeciálny výcvik sa vykonáva v oblastiach: špeciálny strelecký výcvik, boj zblízka, horský výcvik, vojensko-praktické lezenie, taktika malých peších jednotiek, sebazáchova, vysadzovanie z vrtuľníka, vnikanie do budov pomocou lanových techník, potápačsko-taktický výcvik. Všetky oblasti výcviku majú charakter špecializovaného kurzu s odborným pojatím vojenských alebo policajných činností. Zamestnania sú vysoko fyzicky a psychicky náročné. Všetci príslušníci kurzov, ktorí úspešne absolvovali tieto zamestnania získali platné osvedčenia o ich absolvovaní, alebo získali oprávnenia v triednosti cvičiteľ, resp. inštruktor. Takto pripravení cvičitelia/inštruktori sa ďalej aktívne podieľajú na zvyšovaní odbornej úrovne príslušníkov OS SR v rámci svojej podriadenosti a aktívne rozvíjajú a zavádzajú nové trendy, technické prostriedky, zručnosti do výcviku a prípravy príslušníkov OS SR na bojové nasadenie alebo mierovú misiu. Na pravidelných inštruktážno–metodických zamestnaniach alebo seminároch si vymieňajú skúsenosti a pod vedením inštruktorov Odboru špeciálneho výcviku ÚŠZV Lešť zjednocujú metodické postupy, výukové plány a sú pravidelne preskúšavaní z odbornej spôsobilosti, ktorá je potrebná na dané inštruktorské oprávnenie. Odborní inštruktori Odboru špeciálneho výcviku ÚŠZV Lešť sa počas výkonu svojich funkčných povinností pravidelne zúčastňujú na seminároch a školeniach v civilnom sektore doma i v zahraničí v oblastiach výcviku, za ktorý zodpovedajú s cieľom zavádzať do praxe najnovšie trendy a metodické postupy. Odbor sa podieľa na organizácii súťaží v záujmových oblastiach s celoslovenskou pôsobnosťou v rámci rezortu i mimo neho; reprezentáciu rezortu obrany na podujatiach a súťažiach organizovaných inými subjektmi rezortu alebo inými silovými rezortmi SR. Eviduje vyškolených cvičiteľov alebo inštruktorov v záujmových oblastiach výcviku, pripravuje podklady a požiadavky pre spracovanie smerníc a nariadení riaditeľa ÚŠZV SR Lešť na vykonanie odborných výcvikov a kurzov.
 
Odbor špeciálneho výcviku ďalej odborne alebo technicky zabezpečuje výcvik nasledovných činností:
 • špeciálny strelecký výcvik z krátkych a dlhých zbraní,
 • taktika malých peších jednotiek v zastavanom priestore,
 • boj zblízka,
 • vojensko-praktické lezenie,
 • horský výcvik,
 • sebazáchova v zimných a letných podmienkach,
 • lanové a nelanové techniky vysadzovania z vrtuľníka,
 • vnikanie do budov pomocou lanových techník,
 • potápačsko-taktický výcvik
 • výcvik na špecializovaných trenažéroch JAKUB,
 • výcvik zahraničných jednotiek v uvedených výcvikových zariadeniach,
 • odborné poradenstvo pri využívaní uvedených zariadení,
 • asistencia pri výcviku policajných jednotiek predovšetkým špeciálnych zásahových jednotiek,
 • prevádzkovanie lezeckých výcvikových zariadení.
 Štruktúra
Rozkazom ministra obrany SR zo dňa 27. 11. 1996 bol zriadený Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku (ďalej len ÚŠZV MO SR Lešť) v priestore VVP Lešť s náplňou základného aplikovaného výcviku fyziológie a patafyziológie, výberom uchádzačov do vybraných druhov vojsk, monitorovanie aktuálnych parametrov fyzickej a psychickej pripravenosti, výcvikom a výučbou v oblastiach účelových pohybových aktivít, špeciálnym výcvikom, výcvikom boja zblízka a výskumov v oblasti regenerácie. Práve oblasť špeciálneho výcviku zastrešovalo Oddelenie výcviku, ktoré sa po jednotlivých transformáciách v rokoch 2004, 2007 a 2008 nakoniec dňom 1.1.2012 transformovalo na Odbor špeciálneho výcviku, ktorý je rozčlenený na tri oddelenia:
 • Oddelenie zabezpečenia špeciálneho výcviku
 • Oddelenie poľného výcviku
 • Oddelenie špecializovaných činností  

Skočiť na menu


Share