Preskocit navigáciu

Kurzy


Kurzy a špeciálne výcviky majú charakter vysoko odbornej výučby jednotlivca alebo skupiny v oblastiach zameraných na plnenie úloh v atypických podmienkach spojených s taktikou bojovej činnosti v osídlených oblastiach, vysokohorskom prostredí a tiež pod vodnou hladinou. Jednotlivé kurzy sa v princípe delia na dve skupiny:

 • Výcvikové kurzy
 • Špecializované odborné kurzy

Výcvikové kurzy sú venované individuálnemu výcviku jednotlivca s cieľom vyprofilovať vhodných jedincov, ktorí po absolvovaní vyšších úrovni kurzov v jednotlivých oblastiach plnia úlohy odborných garantov - inštruktorov v rámci svojej podriadenosti. Tieto kurzy sú rozdelené prevažne na tri etapy výcviku.

 • 1. etapa sa zameriava na výučbu základných postupov a zručností v danej oblasti pričom je dôraz položený na detailné zvládnutie preberanej problematiky. Úspešný účastníci kurzu, získajú základné informácie a praktické zručnosti v danej odbornosti, ktoré je nutné naďalej precvičovať. Absolvent získa osvedčenie o ukončení základného kurzu a v prípade záujmu sa môže zúčastniť vyšších etáp výcviku.
 • 2. etapa sa zameriava na dril už preberaných techník a postupov, kedy účastník musí preukázať schopnosť pokračovať vo výučbe. Následne sú  pridávane do výučby špeciálne alebo zložité techniky a postupy. Účastník kurzu sa ďalej zoznamuje so základmi metodiky vedenia výcviku. Účastník je pripravovaný na úlohu špecialistu v danej oblasti výcviku - pomocného inštruktora, ktorý vypomáha pri výcviku v miestach svojej podriadenosti. Úspešný absolvent získa osvedčenie s triednosťou CVIČITEĽ. V tejto etape sa vyprofilujú vhodný jedinci s predpokladmi na absolvovanie poslednej etapy výcviku.
 • 3. etapa sa zameriava na dril už preberaných techník a postupov, sú pridávané nové informácie aj od externých inštruktorov špecialistov na jednotlivé odbornosti. Veľký dôraz je kladený na pedagogickú prípravu jednotlivca budúceho inštruktora. Získava informácie o metódach a metodických postupoch výučby, učí sa prakticky naplánovať, pripraviť a vykonávať výcvik. Po úspešnom zvládnutí predpísaných skúšok získava absolvent osvedčenie s triednosťou INŠTRUKTOR a je pripravený na úlohu špecialistu – odborného garanta v danej oblasti výcviku a zároveň je oprávnený samostatne vykonávať výcvik na základnej úrovni v mieste svojej podriadenosti.

Špecializované odborné kurzy sú zamerané na vysoko odbornú výučbu jednotlivca špecialistu alebo skupinu s cieľom poskytnúť účastníkom kurzu čo najviac informácií a tréningových drilov práve v špecifickej oblasti výcviku danej odbornosti.

Jednotlivé kurzy sú zahrnuté do odborných celkov podľa preberanej špecializácie. Súčasťou týchto výcvikov je regenerácia fyzických síl aplikovaná v čo najkratšom čase po výcviku, formou regeneračných cvičení, masáží a fyzioterapie. Tieto regeneračné programy sú účelovo naviazané na výcvik a sú obsahovo nastavené na jednotlivé typy kurzov  lekármi špecialistami na oblasti telovýchovného lekárstva. Ich cieľom je nielen samotná regenerácia jednotlivca, ale aj odborný výskum v oblasti regenerácie.  Dĺžka výcviku je v rozpätí 1 týždeň až 5 týždňov v každej etape pričom ich počet je pevne stanovený pre každú odbornosť v súlade s metodikou ÚŠZV MO SR Lešť. Jedná sa o tieto oblasti výcviku:

 1. Boj zblízka

  Oblasť výcviku zaoberajúca sa prípravou  príslušníkov OS SR v  oblasti základnej profesnej sebaobrany s cieľom zneškodniť, bezpečne spútať alebo transportovať protivníka za použitia služobných zbraní a pomôcok alebo bez nich. Dĺžka jednej etapy výcviku je 4 týždne.  Je rozdelený na tieto výcvikové kurzy:

  • Kurz boja zblízka  stupeň - základný
  • Kurz boja zblízka  stupeň - cvičiteľ
  • Kurz boja zblízka  stupeň - inštruktor


 2. Špeciálny strelecký výcvik

  Oblasť výcviku zaoberajúca sa prípravou  príslušníkov OS SR v špecifických režimoch streľby (bojová, obranná, pudová) z ručných krátkych a dlhých guľových zbraní v spojitosti s taktickou prípravou druhov vojsk. Dĺžka jednej etapy výcviku je 2 týždne. Je rozdelený na tieto výcvikové kurzy:

  • Kurz bojovej streľby - Špecializácia pištoľ  stupeň - základný
  • Kurz bojovej streľby - Špecializácia pištoľ  stupeň - cvičiteľ
  • Kurz bojovej streľby - Špecializácia pištoľ  stupeň - inštruktor
  • Kurz bojovej streľby - Špecializácia Sa vz 58 stupeň - základný
  • Kurz bojovej streľby - Špecializácia Sa vz 58 stupeň - cvičiteľ
  • Kurz bojovej streľby - Špecializácia Sa vz 58 stupeň - inštruktor


  V špecializovanom kurze sa výučba zameriava na výcvik policajného ostrelovača pre potreby Vojenskej polície. Tento kurz má charakter odbornej prípravy jednotlivca špecialistu a nejedná sa o štandartné kurzy s cieľom vycvičiť budúcich inštruktorov. Dĺžka jednej etapy výcviku je 2 týždne. Je rozdelený na tieto výcvikové časti:

  • Základný kurz ostrelovača
  • Zdokonaľovací kurz ostrelovača


 3. Taktika malých jednotiek v zastavaných oblastiach

  Oblasť výcviku zaoberajúca sa špecifickou prípravou príslušníkov OS SR v rámci malých jednotiek pri plnení úloh boja v zastavanom priestore (pohyb jednotky v zastavanom priestore, prepátravanie budov, streľba v skupine za pohybu, vzájomné krytie...). Výcvik je určený výlučne pre malé skupiny zložené z príslušníkov jedného útvaru a má charakter odbornej prípravy. Z dôvodu zabezpečenia efektivity výcviku je od účastníkov vyžadovaná vysoká úroveň zvládnutia správnej a bezpečnej manipulácie so zbraňou. Dĺžka jednej etapy výcviku je 2 týždne.

  • Základný kurz taktiky malých jednotiek v zastavanom priestore      


 4. Kurz osobnej ochrany

  Oblasť výcviku zaoberajúca sa špecifickou prípravou príslušníkov OS SR pri plnení úloh osobnej ochrany VIP v bojových zónach. Výcvik je extrémne fyzicky a psychicky náročný s dobou výcviku až 15 hodín denne a je vyučovaný v anglickom jazyku externými inštruktormi zo štátu ISRAEL. Má charakter vysoko odbornej prípravy jednotlivca špecialistu a nejedná sa o štandartné kurzy s cieľom vycvičiť budúcich inštruktorov. Dĺžka jednej etapy výcviku je 2 týždne. Je rozdelený na tieto výcvikové časti:

  • Základný kurz osobnej ochrany
  • Základný kurz osobnej ochrany  2 LEVEL
  • Základný kurz osobnej ochrany  3 LEVEL


 5. Prežitie

  Oblasť výcviku sebazáchovy zaoberajúca sa prípravou  príslušníkov OS SR v rámci ich pôsobenia v stredoeurópskom regióne a bojovom konflikte a tým možného odlúčenia od vlastných jednotiek s cieľom prežiť  v priestore ovládanom protivníkom a uskutočniť  bezpečný návrat k vlastným jednotkám. Každý stupeň kurzu je rozdelený do dvoch častí – letná a zimná a má selektívny charakter, pričom kurz nieje možné opakovať. Dĺžka jednej etapy výcviku je 2 x 2 týždne. Je rozdelený na tieto výcvikové kurzy:

  • Kurz prežitia   stupeň - základný       
  • Kurz prežitia   stupeň - inštruktor   


 6. Zajatie

  Oblasť výcviku zaoberajúca sa prípravou  príslušníkov OS SR na plnenie ich úloh v rámci bojového konfliktu alebo mierových misií, pri ktorých je vysoká pravdepodobnosť padnutia do zajatia, alebo úloh spojená s braním zajatcov a s ich vypočutím, či zaobchádzaním v súlade s medzinárodným humanitárnym právom. Kurz má selektívny charakter, pričom ho nieje možné opakovať. Dĺžka jednej etapy výcviku je 2 týždne. Je rozdelený na tieto výcvikové kurzy:

  • Kurz zajatia   stupeň - základný
  • Kurz zajatia   stupeň - inštruktor


 7. Horsky výcvik

  Oblasť výcviku zaoberajúca sa prípravou príslušníkov OS SR v rámci použitia lanových techník pri plnení úloh v horskom, vysokohorskom, zalesnenom teréne a pri prekonávaní terénnych alebo technických prekážok. Zároveň sa špecifikuje na výcvik na trenažéroch zavedených v OS SR (Jakub Climbing), ktoré v materských posádkach plnia úlohu výcvikových trenažérov v tejto oblasti bojovej prípravy. Dĺžka jednej etapy výcviku je 1 týždeň. Je rozdelený na tieto výcvikové kurzy:

  • Kurz vojensko-praktického lezenia na trenažéri JAKUB CLIMBING  stupeň - základný
  • Kurz vojensko-praktického lezenia na trenažéri JAKUB CLIMBING  stupeň - cvičiteľ
  • Kurz vojensko-praktického lezenia na trenažéri JAKUB CLIMBING  stupeň – inštruktor


  Špecializovaný kurz má charakter odbornej prípravy jednotlivca v špecifickej časti danej problematiky a nejedná sa o štandartné kurzy s cieľom vycvičiť budúcich inštruktorov. Je určený pre radových príslušníkov ozbrojených síl. Dĺžka jednej etapy výcviku je 1 týždeň. Je rozdelený na tieto výcvikové časti:

  • Základný výcvik vojensko-praktického lezenia na cvičných skalách
  • Základný letný výcvik pohybu v horskom teréne
  • Základný zimný výcvik pohybu v horskom teréne


 8. Vysadenie z prízemnej výšky z vrtuľníkového trenažéru Jakub Koloseu

  Oblasť výcviku zaoberajúca sa špecifickou prípravou príslušníkov OS SR a leteckých špecialistov v rámci použitia lanových a nelanových techník pri plnení úloh vysadenia z vrtuľníku. Inštruktorský výcvik na trenažéry Jakub Koloseum plní úlohu predprípravy jednotlivca na funkciu vysadzovača z prízemnej výšky z vrtuľníku. Dĺžka jednej etapy výcviku je 1 týždeň. Je rozdelený na tieto výcvikové kurzy:

  • Kurz nelanového vysadenia z prízemnej výšky z vrtuľníkového  trenažéru JAKUB KOLOSEUM  stupeň - základný
  • Kurz nelanového vysadenia z prízemnej výšky z vrtuľníkového  trenažéru JAKUB KOLOSEUM  stupeň - inštruktor
  • Kurz lanového vysadenia z prízemnej výšky z vrtuľníkového  trenažéru JAKUB KOLOSEUM  stupeň - základný
  • Kurz lanového vysadenia z prízemnej výšky z vrtuľníkového  trenažéru JAKUB KOLOSEUM  stupeň - inštruktor


 9. Školenia špeciálnej horolezeckej techniky pre výkon špecializovaných činností

  Oblasť výcviku zaoberajúca sa špecifickou prípravou príslušníkov OS SR, MV SR, Hasičských a záchranárskych zborov v rámci použitia lanových techník pri plnení odborných úloh. Má charakter vysoko odbornej prípravy jednotlivca špecialistu a nejedná sa o štandartné kurzy s cieľom vycvičiť budúcich inštruktorov. Dĺžka jednej etapy výcviku je 1 týždeň. Je rozdelený na tieto výcvikové časti:

  • Základný kurz vstupov do budov pomocou lanových techník na trenažéri JAKUB CLIMBING
  • Zdokonaľovací kurz vstupov do budov pomocou lanových techník


 10. Potápačsko-taktický kurz

  Oblasť výcviku zaoberajúca sa špecifickou prípravou  špecialistov OS SR v  oblastiach technického potápania, v rámci použitia lanových a nelanových techník pri plnení úloh vysadenia z vrtuľníku a taktiky streľby z vody a člna pri plnení úloh prieskumu. Tento kurz má charakter odbornej prípravy jednotlivca špecialistu a nejedná sa o štandartné kurzy s cieľom vycvičiť budúcich inštruktorov. Dĺžka jednej etapy výcviku je 1 týždeň. Je rozdelený na tieto výcvikové časti:

  • Základný potápačsko-taktický kurz
  • Zdokonaľovací potápačsko-taktický kurz s uzavretým okruhom


 11. Kombinované kurzy

  Kombinované kurzy sú určené zásadne len pre úzko vyšpecifikované zložky OS SR a pracovníkov masmédií v prospech tlačového oddelenia Ministerstva obrany. Cieľom výcviku je v časovo krátkom slede poskytnúť výlučne základné informácie z jednotlivých oblastí výcviku (Streľba, lanové techniky, prežitie, boj zblízka, prvá pomoc) aby účastníci získali všeobecný prehľad. Dĺžka kurzu je 3 dni až 1 týždeň.

 

   12.   Organizačné pokyny k SERE/C

   

Skočiť na menu


Share