Preskocit navigáciu

Kompletná ponuka pre roky 2017 - 2018


1. KVALIFIKAČNÉ KURZY- základný, cvičiteľ, inštruktor:

a) boj zblízka

a1) Kurz FIGHT ABSOLVENT- trvanie 14 dní, počet cvičiacich max. 30.
- základný kurz boja zblízka prvého stupňa, ktorý je základom na vyššie stupne kurzov -stupeň cvičiteľa a na stupeň inštruktora. Kurz je zameraný na základné techniky boja zblízka bez použitia zbraní a noža. Absolvent po ukončení kurzu môže asistovať pri výcviku cvičiteľovi, alebo inštruktorovi, ale nemá oprávnenie samostatne viest výcvik. Absolventi dostávajú po úspešnom ukončení kurzu osvedčenie ABSOLVENT.

Vstupný profil: kurz je určený pre príslušníkov OS SR, ktorí majú kladný prístup k bojovým umeniam, nikdy v minulosti neabsolvovali kurz boja zblízka v CV Lešť a majú predpoklady na výcvik jednotiek v rámci OS SR.

a2) Kurz FIGHT CVIČITEĽ - trvanie 14 dní, počet cvičiacich max. 20.
- kurz je zameraný na techniky boja zblízka so zbraňami (samopal, palica, nôž ). Cvičiteľ po ukončení kurzu ovláda techniky boja zblízka bez zbrane a so zbraňou. Je nápomocný inštruktorovi pri výcviku. Po úspešnom ukončení kurzu získa osvedčenie CVIČITEĽ.

Vstupný profil: kurz je určený pre PrV OS SR, ktorí absolvovali kurz FIGHT ABSOLVENT.

a3) Kurz FIGHT INŠTRUKTOR - 21 dní, počet cvičiacich max. 20.
- počas kurzu sú cvičiaci hodnotení z vedenia hodín boja zblízka, učia sa zvládať a vytvárať rôzne modelové situácie, ktoré môžu nastať počas plnení bojových úloh. Inštruktor po kurze ovláda všetky témy boja zblízka po praktickej a teoretickej stránke a je oprávnený viesť samostatne výcvik boja zblízka. Po úspešnom ukončení kurzu získa osvedčenie INŠTRUKTOR.

Vstupný profil: kurz je určený pre PrV OS SR, ktorí absolvovali kurz CVIČITEĽ.

a4) odborný stupeň IMZ - 2-5 dní
- vedené formou semináru, kde sú prizvaní odborníci boja zblízka aj z iných rezortov. Tento seminár vedie pozvaný externý inštruktor. Inštruktori si počas seminára rozširujú praktické a teoretické vedomosti v oblasti boja zblízka.

Vstupný profil: vyhradené len pre inštruktorov.

b) špeciálny strelecký výcvik z krátkej a dlhej zbrane

b1) základný stupeň ABSOLVENT (COMBAT ABS) – 5 dní počet cvičiacich max. 24.
- základná manipulácia so zbraňou, technika mierenej streľby na krátku a strednú vzdialenosť, základy dynamickej streľby technikou vedenia rýchlej mierenej streľby z miesta a zo zastávky na krátku a strednú vzdialenosť. Absolventi dostávajú po úspešnom ukončení kurzu osvedčenie.

Vstupný profil: Kurzu sa môže zúčastniť profesionálny vojak s dosiahnutým hodnotením zo streleckej prípravy podľa Vševojsk-4-2 známkou VÝBORNE a DOBRE, ktorí sú predurčení na výcvik jednotiek v rámci OS SR v tematike dynamickej streľby.

b2) odborný stupeň INŠTRUKTOR (COMBAT INS) - 20 dní počet cvičiacich 16.
- odborná príprava jednotlivca na metodické vedenie výcviku v tematike dynamickej streľby, rozdelená na dve na seba nadväzujúce etapy. Zdokonaľovacia etapa v trvaní dvoch týždňov je zameraná na zvládnutie manipulácia so zbraňou pod stresom, základov dynamickej streľby technikou vedenia pudovej streľby z miesta a streľby za pohybu, techniky vedenia dynamickej streľby spoza bariér, taktika streľby vo dvojici a vedenie boja pod stresom. Etapa je ukončená súborom testov, ktorých zvládnutie a vhodné metodicko-psychologické predpoklady umožnia frekventantovi pokračovať vo výcviku v pedagogicko-metodickej etape. Táto časť v trvaní dva týždne je zameraná na zásady vedenia efektívnej streľby počas boja (BSA drill), streľba pri riešení krízových situácií, metódy vedenia výcviku jednotlivca a skupiny v tematike dynamickej streľby, špecifické drillové strelecké cvičenia, taktické zásady vedenia boja a mentálna príprava jednotlivca v streleckom výcviku. Kurz môže byť absolvovaný až po absolvovaní základného stupňa. Absolventi dostávajú po úspešnom ukončení kurzu osvedčenie.

Vstupný profil Kurzu sa môže zúčastniť absolvent kurzu špeciálneho streleckého výcviku kvalifikačný stupeň ZÁKLADNÝ (COMBAT ABS, ktorý je predurčení na výcvik jednotiek v rámci OS SR v tematike dynamickej streľby.

c) alternatívne spôsoby vrtuľníkového vysadenia z trenažéra Jakub Koloseum Lanový, Nelanový (HELL)

c1) základný stupeň - 5 dní pre lanový a nelanový výcvik, počet cvičiacich max 25.
- nácvik zručnosti pri vysadení pomocou statického lana a hrubého lana (fast rope) z vrtuľníka z prízemnej výšky.

Vstupný profil: pre PrV ktorí sú predurčení pre daný typ vysadenia.

Kurzy HEIGHT WORK

d) základný a preškoľovací kurz práce vo výškach nad voľnou hĺbkou - A

d1) základný stupeň ABSOLVENT - 5 dní, počet cvičiacich max 15.
- základný stupeň vzdelávania pre pracovníkov vo výškach a nad voľnou hĺbkou podľa vyhlášky 147 Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny. Kurz je ukončený získaním certifikátu odbornej spôsobilosti pracovníka vo výške pre potreby MO SR po dobu jedného roka.

Vstupný profil: pre PrV, ktorí sú predurčení pre daný typ špecializovanej činnosti.

d2) Preškoľovací (udržiavací) kurz - 3 dni, počet cvičiacich max 20.
- aktualizačná odborná príprava pre pracovníkov vo výškach podľa vyhlášky 147 Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny. Preškolenie je ukončené predĺžením platnosti certifikátu odbornej spôsobilosti pracovníka vo výške pre potreby MO SR na jeden rok.

Vstupný profil: pre PrV, ktorým končí platnosť certifikátu odbornej spôsobilosti.

e) kurz práce vo výškach nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej techniky - B

e1) kvalifikačný stupeň ABSOLVENT – 5 dní, počet cvičiacich max 15.
- teoretické prednášky a praktický nácvik lezeckých činností spojených s problematikou práce vo výškach a vstupov do budov pomocou špeciálnej lanovej techniky. Kurz je ukončený získaním certifikátu odbornej spôsobilosti špecialistu vo výške pre potreby MO SR po dobu jedného roka.

Vstupný profil: pre PrV, zo špeciálnych, výsadkových, prieskumných jednotiek, VP, ktorí sú predurčení pre daný typ špecializovanej činnosti.

e2)Preškoľovací (udržiavací) kurz - 3 dni, počet cvičiacich max 20.
- aktualizačná odborná príprava pre pracovníkov vo výškach, praktický nácvik lezeckých činností a zručností spojených s problematikou práce vo výškach, nad voľnou hĺbkou a vstupov do budov pomocou špeciálnej lanovej techniky. Kurz je ukončený predĺžením platnosti certifikátu odbornej spôsobilosti pracovníka vo výške pre potreby MO SR na jeden rok.

Vstupný profil: pre PrV, ktorým končí platnosť certifikátu odbornej spôsobilosti.

2. ÚČELOVÉ KURZY základný, zdokonaľovací:

a) taktika malých peších jednotiek v zastavaných oblastiach INF CQB - odborný výcvik tímov – 10 dní, počet cvičiacich max 16 (4 taktické tímy).
- kurz je zameraný na špecifickú oblasť vedenia boja v budovách (CQB) malou taktickou jednotkou (štvorčlenný tím). Výcvik zahŕňa základnú manipulácia so zbraňou a streleckú prípravu špecifických režimov streľby (drily CQB), základné techniky vstupu jednotlivcov do miestností, taktické princípy vedenia boja malou taktickou jednotkou (štvorčlenný tím), zladenie pohybu a ostrej streľby so zameraním na boj v uzavretých priestoroch (čistenie miestností) v rozsahu vedenia streľby v 360°, riešení krízových situácií (zajatec SIERRA, zranený WIA), postupné odovzdávanie úsilia v tímoch do stupňa družstvo počas prepátravania budovy. Absolventi dostávajú po úspešnom ukončení kurzu osvedčenie.

Vstupný profil: Veliteľ družstva, veliaci poddôstojník čaty, veliteľ čaty mechanizovaných rôt, alebo príslušník mechanizovaných jednotiek zodpovedný za odbornú prípravou v tematike CQB, podľa možností absolvent špeciálneho streleckého výcviku organizovanej CV Lešť. Priorita je 4-členný tím od jednej jednotky.

b) kombinovaný kurz streľby a boja zblízka pre vybrané jednotky - kurz upravovaný na základe špecifickej požiadavky jednotky – 5 dní počet cvičiacich max 30.
- základná manipulácia so zbraňou, technika mierenej a dynamickej streľby pištoľou na krátku extrémne krátku vzdialenosť, základy boja zblízka. Absolventi dostávajú po úspešnom ukončení kurzu osvedčenie.

Vstupný profil: pre PrV podľa špecifickej požiadavky.

c) výcvik v horách

- účelový kurz lezenia a prekonávania horských prekážok – rozdelený na etapy:

c1) základný lezecký výcvik ROCK - 5 dní počet cvičiacich max 15.
- určený pre začiatočníkov, ktorého cieľom je naučiť cvičiacich základné činnosti a zručnosti spojené s využitím horolezeckých techník a horolezeckého materiálu pri plnení rôznych úloh na trenažéri Jakub Climbing a v skalnom teréne „ BRALCE. Kurz je ukončený praktickou skúškou a úspešným absolventom je odovzdané osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Vstupný profil: kurz je určený pre PrV z jednotiek, u ktorých je predpokladané nasadenie v skalnom, resp. horskom teréne. Podmienkou je výborná fyzická kondícia.

c2) pokročilý lezecký výcvik MOUNTAIN SUMMER - 5 dní počet cvičiacich max 10.

- kurz je určený pre PrV z jednotiek, u ktorých je predpokladané nasadenie v skalnom, resp. horskom teréne. Po úspešnom ukončení kurzu sú absolventi schopní samostatne a bezpečne pracovať v skalnom a horskom teréne s použitím horolezeckých techník a improvizovaných spôsobov lezenia. Kurz je ukončený praktickou skúškou a úspešným absolventom je odovzdané osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Vstupný profil: pre PrV, ktorí úspešne absolvovali základný lezecký výcvik. Kurz sa začína vstupnou skúškou, ktorej úspešné absolvovanie je podmienené prijatím do kurzu.

c3) základný výcvik činnosti v teréne ohrozenom lavínami – AVALANCHE BASIC - 5 dní počet cvičiacich max 10.
- určený pre začiatočníkov. Cieľom je naučiť cvičiacich základné činnosti a zručnosti spojené s lavínovým prístrojom, prácu so lavínovou sondou a lopatkou. Formou prednášky bude rozoberaná problematika druhy lavín a štruktúry snehov a podmienky pre vznik lavín. Cvičiaci dostávajú po ukončení kurzu osvedčenie o absolvovaní.

Vstupný profil: pre všetkých PrV, pracovníkov MO SR, ktorí sa pohybujú v lavínovom teréne. Podmienkou je výborná fyzická kondícia.

d) potápačsko – taktický výcvik s použitím otvoreného a uzavretého potápačského systému FROGS

- otvorený potápačský systém:

d1) kurz pre začiatočníkov - potápačov základný - 10 dní, počet cvičiacich max 8.
- je to základný takticko-potápačský kurz pre všetky silové zložky. Absolventi získajú základné zručnosti a vedomosti s používania potápačského prístroja a sú schopný plniť jednoduché úlohy pod vodnou hladinou. Po úspešnom ukončení kurzu absolventi získajú osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Vstupný profil: kurz je určený pre všetkých zdravotne spôsobilých, ktorí sú ustanovení a predurčení plniť úlohy potápačov.

d2) - účelový kurz pre špecialistov – potápačov pokročilý – 5 dní, počet cvičiacich max 8.
- je to pokračovanie základného takticko-potápačského kurzu pre všetky silové zložky. Absolventi získajú zručnosti a vedomosti na vykonávanie zložitých úloh pod vodnou hladinou. Po úspešnom ukončení kurzu absolventi získajú osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Vstupný profil: kurz je určený pre všetkých zdravotne spôsobilých, ktorí absolvovali základný kurz potápačov.

- uzavretý potápačský systém FROGS:

d3) účelový kurz pre špecialistov - potápačov základný - 10 dní, počet cvičiacich max 8.
- je to základný takticko-potápačský kurz pre príslušníkov OS SR. Absolventi získajú základné zručnosti a vedomosti s používania uzavretého potápačského prístroja a sú schopný plniť jednoduché úlohy pod vodnou hladinou. Po úspešnom ukončení kurzu absolventi získajú osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Vstupný profil: kurz je určený pre všetkých zdravotne spôsobilých, ktorí absolvovali minimálne kurz pre začiatočníkov potápačov základný kurz.

d3) účelový kurz pre špecialistov - potápačov pokročilý - 5 dní, počet cvičiacich max 8.
- je to pokračovanie základného takticko-potápačského kurzu s uzavretým okruhom pre príslušníkov OS SR. Absolventi získajú zručnosti a vedomosti na vykonávanie zložitých úloh pod vodnou hladinou. Po úspešnom ukončení kurzu absolventi získajú osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Vstupný profil: kurz je určený pre všetkých zdravotne spôsobilých, ktorí absolvovali základný kurz potápačov - FROGS.

e) kurz protipovodňovej záchrany
- základný výcvik jednotlivca – 5 dní, počet cvičiacich max 30.
- príprava príslušníkov OS SR pre spoluprácu s HaZZ pri povodňovej záchrane. Obsahom kurzu sú teoretické a praktické prednášky v tematike legislatíva pre PPZ, výstroj, vybavenie a technika pre PPZ, systémy protipovodňových bariér, budovanie protipovodňových bariér vrecovaním, budovanie improvizovaných protipovodňových bariér, budovanie protipovodňových vodou plniteľných bariér WW – A3, budovanie montovaných protipovodňových bariér Eur 125, záchrana topiaceho sa a pravidlá prvej pomoci, spôsoby využitia malých plavidiel pri protipovodňových prácach, ošetrovanie, nakladanie a preprava protipovodňového materiálu. Po úspešnom ukončení kurzu absolventi získajú osvedčenie o absolvovaní kurzu, ktoré je platné v rámci OS SR a je trvale platné.

Vstupný profil: pre PrV, ktorí sú predurčení pre daný typ špecializovanej činnosti.NOVÉ KURZY - kurzy a IMZ na vyžiadanie:

a) taktická streľba s využitím bariér a neštandardných pozícií

SHOOTING IMZ

a) taktická streľba s využitím bariér a neštandardných pozícií - odborný výcvik jednotlivca – 3-5 dní počet cvičiacich max.24.
- odborná manipulácia so zbraňou, neštandardné polohy pri streľbe, technika dynamickej streľby s využitím bariér a atypických krytov prevažne urbanistického charakteru, taktické zásady vedenia boja za krytom v závislosti od vzdialenosti pri kontakte a činnosť po kontakte. Podmienkou účasti na kurze je zvládnutie streleckých zručností špeciálnej streleckej prípravy v rozsahu "Špeciálny strelecký výcvik z krátkej a dlhej zbrane - základná etapa. Absolventi dostávajú po úspešnom ukončení kurzu osvedčenie.

Vstupný profil: môžu sa zúčastniť absolventi kurzov špeciálnej streleckej prípravy min. základná etapa (COMBAT ABS), alebo PrV hodnotení známkou 1,2, zo streleckej prípravy, ktorí zvládajú rýchlu mierenú streľbu v dynamickom režime v rozsahu základného kurzu COMBAT ABS.

b) taktická streľba v skupine

- odborný výcvik tímu (dvoj až štvorčlenný tím) 3-5 dní počet cvičiacich max 24.
- odborná manipulácia so zbraňou, taktické zásady vedenia boja tímom, spolupráca dvojčlenného, štvorčlenného a šesťčlenného tímu, zladenie pohybu a ostrej streľby tímom, vzájomné krytie, velenie a riadenie pri kontakte a činnosť po kontakte. Podmienkou účasti na kurze je zvládnutie streleckých zručností špeciálnej streleckej prípravy v rozsahu "Špeciálny strelecký výcvik z krátkej a dlhej zbrane - základná etapa."

Vstupný profil: môžu sa zúčastniť absolventi kurzov špeciálnej streleckej prípravy min. základná etapa (COMBAT ABS), alebo PrV hodnotení známkou 1,2, zo streleckej prípravy, ktorí zvládajú rýchlu mierenú streľbu v dynamickom režime v rozsahu základného kurzu COMBAT ABS.

c) taktická streľba z vozidla a pri vozidle

- odborný výcvik jednotlivca a osádky vozidla - 3-5 dní počet cvičiacich max 24. - odborná manipulácia so zbraňou, vedenie streľby z idúceho a stojaceho vozidla, zosúladenie osádky vozidla (strelec a vodič) počas streľby z lafetovaných zbraní z idúceho vozidla, taktické zásady vedenia boja pri náhlom kontakte a pri nútenom opustení vozidla. Podmienkou účasti na kurze je zvládnutie streleckých zručností špeciálnej streleckej prípravy v rozsahu "Špeciálny strelecký výcvik z krátkej a dlhej zbrane - základná etapa ".

Vstupný profil: môžu sa zúčastniť absolventi kurzov špeciálnej streleckej prípravy min. základná etapa (COMBAT ABS), alebo PrV hodnotení známkou 1,2, zo streleckej prípravy, ktorí zvládajú rýchlu mierenú streľbu v dynamickom režime v rozsahu základného kurzu COMBAT ABS.

d) technika streľby a manipulácia so zbraňou po zranení

- odborný výcvik jednotlivca– 3 dní počet cvičiacich max 20.
- odborná manipulácia so zbraňou pri zranení, techniky tasenia a nabitia zbrane pri zranení, prebitie a odstraňovanie porúch pri zranení. Podmienkou účasti na kurze je zvládnutie streleckých zručností špeciálnej streleckej prípravy v rozsahu "Špeciálny strelecký výcvik z krátkej a dlhej zbrane - základná etapa."

Vstupný profil: môžu sa zúčastniť len absolventi kurzov špeciálnej streleckej prípravy min. základná etapa (COMBAT ABS).

e) obranná streľba z krátkej zbrane

- odborný výcvik jednotlivca – 3-5 dní počet cvičiacich max 20.
- odborná manipulácia so zbraňou, technika dynamickej streľby na krátku a extrémne krátku vzdialenosť, taktické zásady vedenia boja pri nečakanom kontakte a činnosť po kontakte. Podmienkou účasti na kurze je zvládnutie streleckých zručností špeciálnej streleckej prípravy v rozsahu "Špeciálny strelecký výcvik z krátkej a dlhej zbrane - odborná etapa."

Vstupný profil: môžu sa zúčastniť len absolventi kurzov špeciálnej streleckej prípravy min. základná etapa (COMBAT ABS).

f) základné preškolenie manipulácie a streľby pre špecifický typ zbrane

- odborný výcvik jednotlivca (podľa typu zbrane) – 3 dní počet cvičiacich max 20.
- manipulácia so zbraňou, konštrukcia zbrane, základy vedenia streľby v režimoch dynamickej streľby so zameraním na vyváženosť presnosti a rýchlosti streľby z daného typu zbrane. Preškolenie je vykonávané na: Brokovnica, Glock, samopal HK MP5, útočná puška s optickými zameriavačmi. Absolventi dostávajú po úspešnom ukončení kurzu osvedčenie.

Vstupný profil: pre PrV so zavedeným zbraňovým systémom

SNIPER BASIC

g) kurz ostreľovača

g1) základný výcvik jednotlivca – 5 dní, počet cvičiacich max 10.
- základná manipulácia so zbraňou, techniky nastrelenia zbrane, polohy pri streľbe, streľba na krátke a dlhé vzdialenosti. Absolventi dostávajú po úspešnom ukončení kurzu osvedčenie.

Vstupný profil: kurzu sa môže zúčastniť PrV na funkcii ostreľovača.

SNIPER MOUT

g2) kurz ostreľovača – taktika streľby v zastavaných oblastiach

- odborný výcvik jednotlivca a dvojice (pozorovateľa)
– 5 dní počet cvičiacich max 10.
- výcvik je priamym pokračovaním základného výcviku jednotlivca. Počas výcviku sa zdokonaľujú techniky základného kurzu so zameraním na pohyb ostreľovača v zastavanej oblasti, zásady maskovania ostreľovača a palebných pozícií v zastavaných oblastiach, techniky a taktika vedenia boja ostrou streľbou v zastavanom priestore. Absolventi dostávajú po úspešnom ukončení kurzu osvedčenie.

Vstupný profil: kurzu sa môže zúčastniť PrV na funkcii ostreľovača po absolvovaní kurzu SNIPER BASIC.

g3) kurz taktiky tímov ostreľovačov pri plnení samostatných úloh „GREEN FOX“

- odborný výcvik dvojčlenných tímov – 5 dní počet cvičiacich max 16.
- zásady pôsobenia tímov ostreľovačov pri plnení špecifických úloh ostreľovačmi vyčlenenými mimo organickú jednotku so zameraním na plánovanie operácie, činnosť pred, počas a po zaujatí palebného postavenia, infiltrácia tímov do záujmového priestoru, plnenie komplexných úloh. Absolventi dostávajú po úspešnom ukončení kurzu osvedčenie.

Vstupný profil: kurzu sa môže zúčastniť PrV na funkcii ostreľovača - priorita dvojčlenné tými od jednej jednotky.

g4) kurz taktiky tímov ostreľovačov pri plnení úloh predsunutých pozorovateľov palebnej podpory „MORTAR EYES“

- odborný výcvik trojčlenných tímov
– 5 dní počet cvičiacich max 15.
- zásady pôsobenia tímov ostreľovačov v úlohe predsunutých pozorovateľov palebnej podpory so zameraním na plánovanie operácie, činnosť pred, počas a po zaujatí palebného postavenia, koordinácia s vlastnými jednotkami, navádzanie paľby hornou skupinou uhlov, možnosti a spôsoby plnenia úloh.

Vstupný profil: kurzu sa môže zúčastniť PrV na funkcii ostreľovača - priorita trojčlenné tými od jednej jednotky.

h) Taktický kurz „CQB BREACHING“ násilné prekonávanie vstupov do budov

- odborný výcvik jednotlivca – 3 -5 dní, počet cvičiacich 12.
- Základné techniky prekonávania vstupných otvorov, mechanickým, balistickým a explozívnym spôsobom. Zladenie taktiky útočného teamu a breachera so zameraním na násilné prekonanie vstupných dverí, okna alebo vytváranie nových vstupných bodov pre útočné tímy. Personálne obsadenie kurzu taktiky – odporúčaný je 4-členných tím od jednej jednotky. Absolventi dostávajú po úspešnom ukončení kurzu osvedčenie.

Vstupný profil: Podmienkou účasti na kurze je zvládnutie tematiky taktiky CQB malej jednotky (štvorčlenný tím) v rozsahu základnej etapy kurzu (INF CQB BASIC). Odporúčané funkcie - Veliteľ družstva, veliaci poddôstojník čaty, veliteľ čaty mechanizovaných rôt, alebo príslušník mechanizovaných jednotiek zodpovedný za odbornú prípravou v tematike CQB.

i) Taktický kurz „INF CQB INFRA“ taktika malých peších jednotiek v zastavaných oblastiach s využitím infra prístrojov

- odborný výcvik jednotlivca – 4 dni, počet cvičiacich 12.
- základné techniky používania prístrojov - laserového modulu LLM 01, alebo AN/PEQ-2 a nočného videnia SIMRAD gen 2, alebo AN/PNV-14 so zameraním sa na nastrelenie zbrane, orientácia a pohyb v uzavretom priestore, taktické postupy čistenia miestností, techniky vstupu do miestností, zladenie pohybu a streľby počas vedenia boja malou taktickou jednotkou (štvorčlenný tím) v budovách s ostrou streľbou. Personálne obsadenie kurzu taktiky INFRA – odporúčaný je 4-členných tím od jednej jednotky.

Vstupný profil: Podmienkou účasti na kurze je absolvovanie kurzu taktiky malých jednotiek v zastavaných oblastiach (INF CQB BASIC). Odporúčané funkcie - Veliteľ družstva, veliaci poddôstojník čaty, veliteľ čaty mechanizovaných rôt, alebo príslušník mechanizovaných jednotiek zodpovedný za odbornú prípravou v tematike CQB.

j) kurz sebazáchovy pri násilnom odlúčení od jednotky - SERE úroveň A,B,C

j1) SERE "A" - odborný výcvik určených špecialistov – 1 deň. Neobmedzený počet cvičiacich.
- formou prednášok vysvetliť a objasniť základné postupy procesov osobnej záchrany, prežitia, úniku a odolávania v násilnom zadržiavaní. Absolventi dostávajú po úspešnom ukončení kurzu osvedčenie.

Vstupný profil: pre PrV, ktorí sú predurčení na plnenie úloh mimo Slovenskej republiky s nízkou mierou ohrozenia.

j2) SERE "B" - odborný výcvik určených špecialistov – 5 dní, počet cvičiacich max. 20.
- formou prednášok a čiastkových nácvikov v stanovených problematikách vysvetliť a objasniť základné postupy procesov osobnej záchrany, prežitia, úniku a odolávania v násilnom zadržiavaní. Absolventi dostávajú po úspešnom ukončení kurzu osvedčenie.

Vstupný profil: pre PrV, ktorí sú predurčení na plnenie úloh mimo Slovenskej republiky so strednou mierou ohrozenia.

j3) SERE "C" - odborný výcvik určených špecialistov – 21 dní, počet cvičiacich max. 10.
- formou prednášok, praktických nácvikov a sériou poľných taktických cvičení pod námetom, naučiť a precvičiť postupy procesov osobnej záchrany, prežitia, úniku a odolávania v násilnom zadržiavaní. Záverečné cvičenie je v rozsahu minimálne 72 hodín. V rámci záverečného cvičenia je násilné zadržiavanie vykonávané praktickým cvičením v trvaní minimálne 12 hodín. Absolventi dostávajú po úspešnom ukončení kurzu osvedčenie.

Vstupný profil: pre PrV, ktorí sú predurčení na plnenie úloh mimo Slovenskej republiky s vysokou mierou ohrozenia.

Skočiť na menu
Share